Nowości
 

Zarządzanie wynajmem

to opieka nad powierzonym lokalem i całą stroną finansową, obejmuje ona między innymi poniższe czynności:


- poszukiwanie odpowiedniego najemcy,
- podpisywanie z najemcą umowy najmu w imieniu Właściciela mieszkania na warunkach ustalonych z   Właścicielem,
- pobieranie kaucji tytułem zabezpieczenia nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu,
- reprezentowanie Właściciela, na jego życzenie, przed organami administracji i służbami porządkowymi.
- dbanie o należyte wykonanie zawartej umowy o zarządzanie wynajmem,
- regulowanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich należności związanych z nieruchomością
- utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie, uwzględniającym normalne zużycie,
- egzekwowanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich należności z tytułu gwarancji, ubezpieczenia itp.,
- zamawianie w imieniu właściciela nieruchomości napraw, usuwanie usterek,
- reprezentowanie Właściciela nieruchomości przed najemcami,
- regularny odczyt liczników i przekazywanie wyników odczytu administratorowi nieruchomości,
- windykacja należności od najemców,
- prowadzenie rejestru zdarzeń, które miały miejsce w związku z administrowaniem nieruchomością,
- wizytowanie nieruchomości w celu sprawdzenia stanu nieruchomości i poinformowania Właściciela o stanie nieruchomości,
- przekazywanie informacji o nieruchomości poprzez e-mail, listownie lub faksem na każde życzenie Właściciela,
- przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości związanych z administrowaniem,
- wszelkie inne czynności ustalone pomiędzy stronami.