Nowości
 

Od czego zaczniemy?

Współpracę z Klientem rozpoczynamy od wizyty na obiekcie, zapoznajemy się ze stanem faktycznym nieruchomości, głównie interesuje nas stan techniczny budynku, instalacje, sieci wodno-kanalizacyjne, infrastruktura zewnętrzna itd. Pytamy o istniejące problemy oraz potrzeby i oczekiwania użytkowników nieruchomości.
Szukamy rozwiązań i ustalamy sposób działania.

W przypadku przyjęcia przez obie strony warunków współpracy uzgadniamy formę i zapisy przyszłej umowy na zarządzanie nieruchomością.

Odbieramy nieruchomość oraz dokumentację wraz z Książką obiektu budowlanego za protokołem zdawczo –odbiorczym.

Przystępujemy do działań formalno-prawnych.
Jeżeli Wspólnota dopiero się zawiązuje pomagamy w jej założeniu tj. nadaniu NIP i REGON, założeniu rachunku bankowego. Informujemy wszystkich właścicieli o podstawowych prawach i obowiązkach, podajemy informacje o kosztach utrzymania nieruchomości, numerach rachunku bankowego wspólnoty oraz numery telefonów do administratora budynku i numery telefonów awaryjnych. Zawieramy wszystkie umowy niezbędne do prawidłowego utrzymania nieruchomości.

W przypadku, jeżeli Wspólnota już działa, przejmujemy obiekt od poprzedniego zarządcy, zapoznajemy się z stanem dokumentacji nieruchomości, m.in. sprawdzamy wszystkie zawarte umowy, zastanawiamy się nad ich zapisami, terminem gwarancji (rękojmi) kosztami i zyskami jakie generuje i ich weryfikacją, jeżeli oczywiście będzie ona możliwa i przyniesie za sobą bardziej opłacalne warunki.

Po przejściu tego etapu zarządca działa według postanowień zawartych w umowie o zarządzanie, stosując się do przepisów, ustaw zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Na koniec każdego roku kalendarzowego sporządzamy sprawozdanie finansowe rozliczamy właścicieli, przygotowujemy plan gospodarczy na kolejny rok. Na zebranie właścicieli przygotowujemy uchwały dotyczące udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, planu remontów i inne, natomiast do Urzędu Skarbowego, Statystycznego sporządzamy niezbędne sprawozdania.